Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / Video file hướng dẫn thiết kế gia công với Esprit

Video file hướng dẫn thiết kế gia công với Esprit

Đây là tổng hợp video hướng dẫn Esprit khá khó tìm, tài liệu tiếng Turkey tuy nhiên hướng dẫn cũng chậm các bạn có thể xem và làm theo rồi rút ra bài học cho mình. Video sẽ hướng dẫn gần như tất cả các lệnh của phần mềm esprit.

es

Video của một bài trong đó:

200k/DVD

 

Check Also

Video tiếng Việt hướng dẫn thiết kế bìa sách chuyên nghiệp

Mô tả sản phẩm Hướng dẫn thiết kế bìa sách chuyên nghiệp với phần mềm …