Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / More... / Thiết kế nâng cao Space Claim 2013

Thiết kế nâng cao Space Claim 2013

Các phần mềm CAD khác như ProE, Catia, Delcam, Cimatron ..v.v.. đều dựa trên nền tảng Parametric-based hoặc Feature-based (tham số hoặc hình thể) làm cốt lõi (core-kernel) do các lập trình viên hàng đầu ProE khởi xướng (các vị này nay theo ông sáng lập ProE tách ra và nay là Space Claim Engineer -sau khi ProE rao bán do số cổ đông muốn bán nhiều hơn).
Nhóm sáng lập Space Claim Engineer cho dù là cha đẻ của Parametric-based hoặc Feature-based (tham số hoặc hình thể) làm cốt lõi (core-kernel) của CAD, nhưng họ cho rằng công nghệ đó đã xưa rồi. Bây giờ phải là THIẾT KẾ – THẲNG – 3D (3D Dỉect Modelling). Không cần thiết làm việc trên 2D nữa.

Do đó, họ sáng tạo ra Geometry-based (nền hình học) loại bỏ hẳn Parametric-based hoặc Feature-based cho dù họ là cha đẻ của nó.

Nhờ dựa vào Geometry-based nên Space Claim Engineer hầu như làm tất cả trên 3D và không bị ràng buộc vào solid mẹ solid con, rất thoải mãi tự do thiết kế. Và vì thế rất mạnh và nhanh.

Phần nâng cao này sẽ cho bạn thấy được sức mạnh thiết kế đó.

spacecam2013

Giá: 160.000 vnd

Số trang: 190 trang A4

Mục lục

Chương 1: Công cụ thiết kế mặt………………………….4

Chương 2: Thiết kế mặt nâng cao……………………….35

Chương 3: Hiệu chỉnh mặt…………………………………….60

Merge faces  61

Tối giản thiết kế  62

Loại bỏ các mặt nhỏ  63

Hiệu chỉnh độ tiếp tuyến  65

Chương 4:  Phân tích mặt

Chương 5:  tối ưu hóa thiết kế

Hiển thị các hướng vuông góc  112

Hiển thị góc vát 115

Hiển thị lưới (UV) 117

Hiển thị biểu đồ dihedral 118

Hiển thị các curvature  119

Chương 6: Fix lỗi

Repair split edges  127

Repair inexact edges  128

Extra Edges  129

Duplicates  130

Fix curves  146

Curve Gaps  146

Small curves  147

Duplicate curves  148

Fit curves  149

 Chương 7: Làm việc với dầm

Tạo dầm 164

Xuất dầm từ một khối 165

Thuộc tính dầm   165

Thay đổi biên dạng dầm   167

Thay đổi hướng của dầm   168

Di chuyển dầm   170

Thay đổi loại dầm   170

Tạo một tiết diện dầm mới 171

Chương 8:  Bài tập thực hành thiết kế nâng cao…………………172

Nội dung mẫu: 34-57

mautknc spaceclaim

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *