Home / Uncategorized / Tài liệu lập trình gia công nhiều trục trên mastercam x7

Tài liệu lập trình gia công nhiều trục trên mastercam x7

Tiếp theo phần gia công nhiều trục trên mastercam x6, phần tài liệu này sẽ đi sâu hơn vào gia công nhiều trục, và những hướng dẫn cũng được mô phỏng và chạy chương trình thực tế.

nhieu truc mastercam x7

Để có thể nắm được nội dung của tài liệu, bạn phải có kiến thức về phần gia công 3 trục trong mastercam.

Tài liệu này sẽ được cập nhật sớm trong tháng 7-2014

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *