Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / Cimatron / Tài liệu hướng dẫn cimatron hoàn chỉnh cho người mới học

Tài liệu hướng dẫn cimatron hoàn chỉnh cho người mới học

1...

Tài liệu này được biên soạn chi tiết, hướng dẫn đầy đủ các lệnh có trong phác thảo và lệnh tạo hình 3D, sử dụng chức năng lắp ráp, chức năng xuất bản vẽ. Với trình bày thực tế hướng vào người học nên khi đọc là sẽ nắm đầy đủ nội dung trong sách.

Tuy là phần cơ bản nhưng trong sách cũng có đi kèm các lệnh thiết kế mặt một cách chi tiết, việc nắm vững các lệnh mới chỉ là bước đầu, quan trọng là bạn phải biết kết hợp chúng khi thiết kế, thông qua các ví dụ bạn sẽ hiểu được cách vận dùng các lệnh thiết kế của cimatron trong công việc của mình.

Chúng tôi cũng đang cố gắng biên soạn phần nâng cao, hi vọng sẽ giúp mọi người sử dụng  thành thạo phần mềm cimtron này.

Tài liệu gồm 200 trang

Trình độ: cơ bản

Giá: 120.000 VND

Mục lục:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CIMATRON E10 ……………………………………………..3

1.1 Tạo đối tượng mới…………………………………………………………………………….3

1.2 Mở đối tượng có sẵn…………………………………………………………………………4

1.3 Môi trường thiết kế ……………………………………………………………………………6

1.4 Sử dụng Mouse và  Keyboard ………………………………………………………………………….6

1.5 Các đặc tính của con trỏ…………………………………………………………………….7

1.6 Các chức năng của màn hình…………………………………………………………………………8

1.7 Lọc đối tượng …………………………………………………………………………………..9

1.8 Sử dụng Sets và M –View…………………………………………………………………………….10

CHƯƠNG II: SKETCH CƠ BẢN…………………………………………………………………………………14

Thanh công cụ Sketch ……………………………………………………………………………………………15

2.1 .Lệnh vẽ đường thang (Line) :………………………………………………………………………….17

2.2 Lệnh vẽ hình chữ nhật (Box) ……………………………………………………………………………….17

2.3 .Lệnh vẽ hình tròn(circle) : ………………………………………………………………………..18

2.4 Lệnh vẽ Ellipse:…………………………………………………………………………………….19

2.5 Lệnh vẽ cung tròn (Arcs) :………………………………………………………………………19

2.6 Lệnh vẽ đường cong Spline……………………………………………………………………21

2.7 Ghi kích thước ……………………………………………………24

2.8 Thay đổi và tùy chỉnh đối tượng (Edit)………………………………………………………………….25

2.9 Tạo ràng buộc (Add Constraint)………………………………………………..25

CHƯƠNG III . SKETCH NÂNG CAO………………………………………………………………………27

3.1 .Đường cong Composite : …………………………………………………………………27

3.2 .Đường thang (Line) : ……………………………………………………………………….27

3.3 .Đường cong Spline : ……………………………………………………………………………….31

3.4 Đường xoắn vít (Helix) :……………………………………………………………..32

3.5 Lệnh Offset………………………………………………….36

3.6 Lệnh Extend…………………………………………….38

3.7 Lệnh Project …………………………………………………………………………………………..40

3.8 Lệnh Split………………………………………..42

3.9 Lệnh Trim………………………………………………………………..43

3.10 Lệnh đối xứng (Symmetry) ………………………………………………………21

CHƯƠNG IV: CÁC LỆNH TẠO BẾ MẶT………………………………………………………………………………..48

4.1 Lệnh Sweep …………………………………………………………………………………………48

4.2 Lệnh Revolve …………………………………………………………………………………………50

4.3 LệnhBlend …………………………………………………………………………………………….52

4.4 Lệnh Drive……………………………………………………………………………………………..55

4.5 Lệnh Mesh …………………………………………………………………………………………….61

4.6 Lệnh Bounded………………………………………………………………………………………..61

4.7 Lệnh Offset…………………………………………………………………………………………….62

4.8 Lệnh Fillet………………………………………………………………………………………………63

4.9 Lệnh Extend …………………………………………………………………………………………..64

4.10 Lệnh Stitch …………………………………………………………………………………………….66

4.11 Lệnh Unstitch …………………………………………………………………………………………66

4.12 Lệnh Skin ………………………………………………………………………………………………66

4.13 Lệnh Split……………………………………………………………………………………………..67

4.14 Lệnh Split silhouette………………………………………………………………………………..68

CHƯƠNG V: CÁC LỆNH TẠO KHỐI HÌNH HỌC………………………………………………..69

5.1 Lệnh New Extrude/ Add Extrude………………………………………………69

5.2 Lệnh Remove Extrude ……………………………………………………………………..72

5.3 Lệnh New Revolve/ Add Revolve ……………………………………………………….74

5.4 Lệnh Remove Revolve ……………………………………………………………………..76

5.5 Lệnh New Drive/ Add Drive ……………………………………………………………..78

5.6 Lệnh Remove Drive : ………………………………………………………………………79

5.7 Các lệnh hiệu chỉnh, hỗ trợ tạo khối:  …………………………………………………………………..80

5.7.1 Lệnh Round ……………………………………………………..80

5.7.2 Lệnh Round Face/ Face – Face ………………………………………………81

5.7.3 Lệnh Remove & Extend ………………………………………………………….82

5.7.4 Lệnh Chamfer ………………………………………………..83

5.7.5 Lệnh Taper…………………………………………..83

5.7.6 Lệnh Shell……………………………………84

5.7.7 Lệnh Divide…………………..84

5.7.8 Lệnh Cut………………………………………………….85

5.7.9 Lệnh Merge……………………….85

5.7.10 Lệnh Loft………………….86

5.7.11 Lệnh Skin (Solid / New / Skin) …………………………………………………87

5.7.12 Lệnh Hole…………………………………………………………………..87

5.7.13 Lệnh Tạo ren – (Tool / Threads & Ejectors ) ………………………………88

 

CHƯƠNG VI: LẮP RÁP CHI TIẾT – ASSEMBLY………………………….95

6.1 Đưa chi tiết vào môi trường lắp ráp……………………………………….95

6.1 Tạo các ràng buộc, liên kết…………………………………………………….107

6.3 Khối Sub-Assembly…………………………………………………125

6.4 Cắt khối Assembly………………………………………………….140

CHƯƠNG VII: XUẤT BẢN VẼ CHI TIẾT…………………..145

7.1 Tạo khung bản vẽ………………………………………………………………………………………….. 145

7.2 Tạo các hình chiếu………………………………………………………………………………………………… 150

7.3 Các thuộc tính của hình chiếu…………………………………………………………………. 166

7.4 Tạo hình cắt, mặt cắt………………………………………………………………………………………………. 172

7.5 Các chi tiết của hình chiếu………………………………………………………………………… 177

7.6 Ghi kích thước……………………………………………………………………………………………… 183

7.7 Ghi độ nhám bề mặt………………………………………………………………………………………. 190

7.8 Ghi dung sai ……………………………………………………………………………………………………. 194

7.9 Sắp xếp bản vẽ ……………………………………………………………………………………… 201

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *