Home / PM CAD-CAM / Autocad / Hướng dẫn cài đặt Autocad Mechanical 2016

Hướng dẫn cài đặt Autocad Mechanical 2016

Khởi động file setup

caiatc2016.1

Chọn Install

caiatc2016.2

Chọn I Accept

caiatc2016.3

Điền Serial number và Product Key như hình

Product key có thể tham khảo tại: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2016-product-keys

 

Next

caiatc2016.4

Install -> cài đặt xong khởi động chương trình

caiatc2016.5

Ngắt kết nối mạng -> Chọn Active -> Close -> Active lần nữa

caiatc2016.6

Chọn như hình

caiatc2016.7caiatc2016.8

Chuột phải chọn Run As Admin… file tương ứng

caiatc2016.9

Coppy Request Code paste vào khung Request -> Patch -> Coppy code tại khung Activation Paste vào 16 ô trong Autocad

caiatc2016.10

Next -> Finish

caiatc2016.11 caiatc2016.12

Check Also

Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer Beta 18.1.9

Altium Designer 18, sản phẩm chủ lực mới của Altium, giúp các nhà thiết kế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *