Home / PM CAD-CAM / Autocad

Autocad

Hướng dẫn cài đặt Autocad Mechanical 2016

Khởi động file setup Chọn Install Chọn I Accept Điền Serial number và Product Key như hình Product key có thể tham khảo tại: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2016-product-keys   Next Install -> cài đặt xong khởi động chương trình Ngắt kết nối mạng -> Chọn Active -> Close -> Active lần nữa Chọn …

Read More »

Hướng dẫn autocad electric 2014 level 1

Sử dụng phần mềm autocad electric nhẹ hơn các phần mềm dạng plugin khác như sowlidworks electric,do đó bạn chỉ cần sử dụng tốt phần mềm này là có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến điện trong hệ thống tủ điện, các mạng lưới điện đơn giản …

Read More »